Archidiecezja 

Szczecińsko-Kamieńska

Wydział  Wychowania  Katolickiego

Kurii  Metropolitalnej

                      Adres strony: www.wwk.szczecin.kuria.pl

                      e-mail: wwk@kuria.pl

                      Adres:  Papieża Pawła VI nr 4; 71-459 Szczecin

                      Telefon: 0-91-454-22-92

                      Fax: 0-91/453-69-08     

                                                                                                                                                                                                  

                      redakcja ks. Piotr Skiba, e-mail: p.skiba@kuria.pl

 

Strona główna
Struktura
Terminarz 2006/2007
Dokumenty
Zeszyty katechetyczne
Pomoce
Linki
foto

Programy i podręczniki obowiązujące
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

 

KONKURS

 BENEDYKT XVI W POLSCE

 

 

WSKAZANIA  KATECHETYCZNE*

 

Zgodnie ze zwyczajem naszej archidiecezji na początku każdego roku szkolnego Wydział  Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej opracowuje wskazania, zalecenia i przypomnienia katechetyczne (Pro memoria)  dla wszystkich zaangażowanych  w posługę ewangelizacyjno-katechetyczną. W tym roku, kiedy wchodzą w życie: Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Podstawa programowa katechizacji Kościoła katolickiego w Polsce i Program nauki religii na wszystkie poziomy, wskazania katechetyczne zostały opracowane bardziej szczegółowo i zanim zostanie wydany dokument I Synodu Kościoła Szczecińsko - Kamieńskiego mogą stanowić swoistego rodzaju regulamin katechetyczny ułatwiający dobre funkcjonowanie katechezy w naszej archidiecezji. Informacje zawarte w niniejszych wskazaniach mogą też być odpowiedzią na liczne pytania dotyczące katechezy, z jakimi zwracają się często duszpasterze i katecheci. Wskazane więc byłoby, aby dotarły one do wszystkich katechizujących i stały się przedmiotem refleksji podczas miesięcznych spotkań w parafiach.

 

I.  WSKAZANIA DLA KSIĘŻY DZIEKANÓW I WIZYTATORÓW REJONOWYCH

 

1. Do księdza dziekana i wizytatora rejonowego należy opieka nad katechezą i katechetami w dekanacie. Wszelkim nieprawidłowościom i niedomaganiom w tej dziedzinie powinien albo sam zaradzać, w porozumieniu z zainteresowanym katechetą i proboszczem parafii, lub z trudniejszymi sprawami, zwracać się do Wydziału Wychowania Katolickiego.

2. Zgodnie z zarządzeniem Arcybiskupa Metropolity w sprawie dwóch godzin katechezy tygodniowo we wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ksiądz dziekan w porozumieniu z Wydziałem Katechetycznym, pomaga księżom proboszczom w zatrudnieniu kapłanów z sąsiednich parafii.

3. Na początku roku ksiądz dziekan opracowuje grafik i terminarz bierzmowania na terenie dekanatu (parafie mniejsze – do 30 kandydatów urządzają obrzęd bierzmowania wspólnie co roku w innej parafii) i przedstawia go Księdzu Arcybiskupowi do zatwierdzenia.

4. Ksiądz wizytator organizuje dwukrotnie w roku rejonowe konferencje katechetyczne o charakterze metodycznym dla katechetów zakonnych i świeckich oraz ustala, w porozumieniu    z Wikariuszem Biskupim czas i miejsce konferencji.

5. Ksiądz dziekan przypomina księżom proboszczom o obowiązku wypełnienia kwestionariusza katechetycznego. Do 15 października każdego roku szkolnego ksiądz dziekan zobowiązany jest przekazać kwestionariusze katechetyczne ze wszystkich parafii dekanatu do sekretariatu Wydziału Wychowania Katolickiego.

6. Ksiądz dziekan kontroluje protokoły z miesięcznych spotkań katechetycznych w parafiach dekanatu, podczas corocznych wizytacji dziekańskich.

7. Ksiądz wizytator wraz z księdzem dziekanem odpowiadają za zorganizowanie i przeprowadzenie dekanalnego dnia wdzięczności za Eucharystię (dzieci I Komunijnych i ich rodzin).

8. Ksiądz dziekan jest odpowiedzialny za organizację dekanalnej pielgrzymki nauczycieli do sanktuarium  Matki Bożej Fatimskiej na Osiedlu Słonecznym  w maju.

 

II.  WSKAZANIA DLA KSIĘŻY PROBOSZCZÓW

 

1. Księża proboszczowie są zobowiązani do czynnej pracy katechetycznej w szkole (minimum 6 godzin w tygodniu). Zwolnienie z tego obowiązku można otrzymać tylko za zgodą Księdza Arcybiskupa Metropolity.

2. Księża proboszczowie nie katechizujący proszeni są o złożenie na piśmie podań skierowanych do Arcybiskupa Metropolity, z istotnymi racjami, dla których nie katechizują w szkole. Podania należy składać w sekretariacie Wydziału Katechetycznego do końca września.

3. Ksiądz proboszcz z racji swego urzędu jest odpowiedzialny za dobre i skuteczne funkcjonowanie katechezy na terenie parafii. Wszyscy katecheci duchowni, zakonni i świeccy podlegają mu w sprawach katechetyczno-duszpasterskich.

4. Jednym z pierwszych i podstawowych obowiązków księdza proboszcza jest zatroszczenie się o przygotowanie kadry wykwalifikowanych katechetów. Za przygotowanych do pracy katechetycznej uważa się takich katechetów, którzy ukończyli wyższe magisterskie studia teologiczne z przygotowaniem pedagogicznym, lub wyższe studia zawodowe z tytułem licencjata (także z przygotowaniem pedagogicznym).

5. Przypominamy, że zgodnie z Kartą Nauczyciela wszyscy katecheci muszą do 2006 roku posiąść pełne kwalifikacje zawodowe.

6. Absolwentów wyższych zawodowych studiów teologicznych należy zachęcać do kontynuowania studiów w celu uzyskania magisterium z teologii, z przygotowaniem pedagogicznym. Katechetów posiadających magisterium z teologii należy zachęcać do podejmowania studiów podyplomowych.

7. Misja kanoniczna może być wydana przez Arcybiskupa Metropolitę lub Jego wikariusza katechecie, który spełnia następujące warunki:

a) kandydat na katechetę powinien być człowiekiem religijnych, szczerze przywiązanym do Kościoła i aktywnie zaangażowanym w jego życie, o nieposzlakowanym życiu moralnym, cieszącym się dobrą opinią w swoim otoczeniu, kochającym dzieci oraz dającym gwarancje rzetelnej i uczciwej pracy katechetycznej;

b) osoba proponowana przez proboszcza na katechetę powinna posiadać właściwe wykształcenie i kwalifikacje. Kandydat na katechetę do szkół podstawowych i gimnazjum, powinien posiadać przynajmniej tytuł zawodowy licencjata lub ukończone Kolegium Teologiczne, zaś do szkół ponadgimnazjalnych - magisterium z teologii, z przygotowaniem pedagogicznym.

8. Osobą jedynie uprawnioną do składania prośby o misję kanoniczną jest ksiądz proboszcz parafii, na terenie której znajduje się szkoła. Składanie prośby o misję nie leży w kompetencjach ani zainteresowanego katechety, ani też dyrektora szkoły. Zanim jednak ksiądz proboszcz przedłoży Arcybiskupowi Metropolicie prośbę o misję kanoniczną, powinien proponowaną kandydaturę uzgodnić z dyrektorem szkoły, w której katecheta będzie uczył. Wszelkie zmiany należy uzgadniać i o wszelkich zmianach informować Dyrekcję Szkoły i Wydział Wychowania Katolickiego do dnia 30 maja danego roku. Podanie o misję kanoniczną dla katechetów zakonnych i świeckich powinno wpłynąć do Wydziału  Wychowania Katolickiego przed końcem  maja danego roku szkolnego.

9. W podaniu o misję kanoniczną należy uwzględnić następujące uwarunkowania:

a) podanie kierujemy do Arcybiskupa Metropolity z dopiskiem na kopercie: Wydział Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej.

b) prośbę o misję należy uzasadnić:

- wygasła ważność poprzedniej misji i chodzi o jej przedłużenie,

- następuje zmiana katechety ( tym przypadku należy wyjaśnić konieczność dokonania zmiany na stanowisku katechety),

 - powstaje w szkole nowy etat i potrzeba zatrudnienia nowej osoby;

c) w podaniu należy podać podstawowe dane personalne osoby, dla której prosi się o misję kanoniczną (formularz w załączeniu – aneks III),

d) w podaniu należy wskazać szkołę, w której katecheta będzie pracował:

- pełna nazwa szkoły,

- adres szkoły,

- ilość godzin i poziom klas, w których katecheta będzie uczył.

10. W przypadku sióstr zakonnych i katechetów świeckich do podania o misję kanoniczną należy dołączyć:

a) życiorys napisany przez kandydata;

b) ksero dyplomu studiów teologicznych z przygotowaniem pedagogicznym;

c) ksero dyplomu innych odbytych studiów;

d) zaświadczenie z uczelni, jeśli kandydat jest w trakcie finalizowania studiów teologicznych.

11. Misję kanoniczną na czas nieokreślony (bezterminowy) wydaje się tylko tym katechetom, którzy mają ukończone właściwe studia teologiczne i są nauczycielami mianowanymi, na trzy lata - nauczyciele kontraktowi, zaś na rok misję otrzymują stażyści.

12. Jeżeli ksiądz proboszcz postanawia zwolnić katechetę wbrew jego woli lub z racji jego nieprzydatności do pracy katechetycznej, wówczas należy postępować w sposób następujący:

a) zanim dojdzie do ostatecznej rozmowy zapowiadającej zwolnienie, należy przedstawić katechecie konkretne zarzuty i wskazać, w czym powinien się poprawić, jeśli chce nadal pozostać w pracy katechetycznej;

b) powiadomić wikariusza biskupiego o zamiarze zwolnienia katechety i przedstawić uzasadnione racje przemawiające za zwolnieniem katechety;

c) jeśli uwagi nie odnoszą należytego skutku, wówczas należy uzgodnić zwolnienie z dyrektorem szkoły, a zainteresowanego powiadomić na piśmie na trzy miesiące przed terminem zwolnienia i skierować stosowne pismo do Wydziału Wychowania Katolickiego o wycofanie misji kanonicznej.

13. W piśmie o wycofanie misji kanonicznej należy uwzględnić:

a) powody prośby o wycofanie misji kanonicznej;

b) podać nazwisko i adres dyrektora szkoły oraz adres zwalnianego katechety w celu powiadomienia zainteresowanych o wycofaniu misji kanonicznej.

14. Do kompetencji i obowiązków księdza proboszcza należy:

a) przydział katechetom szkół i klas zgodnie z ich przygotowaniem, predyspozycjami osobistymi, zamiłowaniami itp.

b) wprowadzenie nowego katechety do szkoły i przedstawienie go Dyrekcji. Rodzicom i dzieciom przedstawia ksiądz proboszcz katechetę w kościele;

c) jeśli w szkole uczy więcej katechetów niż jeden, wówczas ksiądz proboszcz wyznacza katechetę głównego, który jest odpowiedzialny za całość katechezy w szkole;

d) organizowanie i przewodniczenie miesięcznym spotkaniom katechetycznym z wszystkimi katechetami z terenu parafii. Po każdym spotkaniu powinien być sporządzony szczegółowy protokół w specjalnej do tego celu założonej księdze protokołów. Księga ta pozostaje do wglądu podczas wizytacji biskupich, dziekańskich oraz podczas wizytacji katechetycznych prowadzonych przez diecezjalnego wizytatora nauki religii;

e) troska o katechetów świeckich, a szczególnie początkujących, która polega między innymi na:

- częstym kontakcie z nimi i rozmowach na tematy katechetyczne i duszpasterskie,

- posiadaniu informacji o ich uczestnictwie w studiach i formacji prowadzonej przez Wydział  Wychowania (rekolekcje, kursy, spotkania, konferencje rejonowe),

- odwiedzaniu ich na terenie szkół i konsultacji z dyrektorem szkoły,

- pomaganiu im w rozwiązywaniu problemów katechetycznych oraz dostarczaniu pomocy katechetycznych i podręczników metodycznych,

- wygospodarowaniu funduszu parafialnego na nagrody za ich pracę społeczną w katechezie i duszpasterstwie,

- systematycznym i metodycznym włączaniu ich do duszpasterstwa parafialnego, a szczególnie w liturgię Mszy Świętej niedzielnej i świątecznej oraz rekolekcje adwentowe i wielkopostne.   

15. W celu utrzymania bliskiej i częstej współpracy wychowawczej z rodzicami oraz w celu integrowania dzieci i młodzieży z parafią ich zamieszkania, ksiądz proboszcz organizuje spotkania duszpastersko-wychowawcze w kościele. Należy w tym celu wykorzystywać między innymi:

 a) miesięczne spotkania (nabożeństwa) przygotowujące dzieci klas II do Pierwszego Pełnego Uczestnictwa we Mszy Świętej (I. Komunii Świętej);

 b) okresowe spotkania (nabożeństwa) przygotowujące dzieci klas III. rocznicy;

c) okresowe spotkania (nabożeństwa) z młodzieżą gimnazjalną w celu przygotowania do Sakramentu Bierzmowania;

d) okresowe spotkania z dziećmi i młodzieżą zamieszkującymi na terenie parafii, a uczęszczającymi do szkół znajdujących się poza parafią.

16. Gdy ksiądz proboszcz chce zastąpić się innym katechetą musi każdorazowo uzyskać zgodę dyrektora szkoły. Jeśli to jest dłuższe zastępstwo winien powiadomić również Wydział Katechetyczny. Zastępować księdza proboszcza może jedynie katecheta, który posiada misję kanoniczną w tej samej szkole.

 

III. WSKAZANIA DLA KATECHETÓW DUCHOWNYCH

 

1. Wszyscy katecheci duchowni zaczynający pracę w szkole powinni posiadać skierowanie Arcybiskupa Metropolity lub Jego wikariusza do pracy katechetycznej, którą należy przedstawić dyrekcji szkoły.

2. Katecheci duchowni (księża wikariusze) zobowiązani są, do prowadzenia katechez w wymiarze godzin zbliżonym do etatu nauczyciela.

3. Obowiązki na terenie szkoły:

a) sumienne prowadzenie wszystkich katechez w ciągu całego roku szkolnego. Ewentualna nieobecność powinna być uzgodniona z dyrektorem szkoły i księdzem proboszczem;

b) kapłani są zobowiązani do dyżurów podczas przerw. Ich obecność zarówno wśród uczniów podczas przerw jak i w pokojach nauczycielskich jest pożądana i zalecana z racji wychowawczych i duszpasterskich. Katecheta duchowny winien czuć się duszpasterzem nauczycieli, z którymi pracuje w szkole;

c) uczestnictwo w radach pedagogicznych, sesjach dydaktycznych i wychowawczych oraz we wszelkich uroczystościach i spotkaniach szkolnych, do których zobowiązani są wszyscy nauczyciele;

d)  uczestniczenie w wywiadówkach szkolnych. Należy je traktować jako jedną z okazji do spotkania z rodzicami, współpracy z nimi w wychowaniu dzieci oraz możliwość ich duszpasterstwa i pedagogizacji;

e)       przez pierwsze trzy lata pracy katechetycznej zobowiązani są do pisania

szczegółowych konspektów katechez w specjalnym zeszycie. W następnych latach zaleca się kontynuowanie tej praktyki. Konspekty pozostają do wglądu przez wizytatora diecezjalnego podczas wizytacji katechetycznych.

 

f) z innymi katechetami, jeśli są na terenie szkoły, należy zatroszczyć się o:

- wygląd sali katechetycznej oraz jej wyposażenie w pomoce katechetyczne,

- przygotowywanie gazetek o tematyce religijnej na korytarzu i w sali, w której odbywa się katecheza,

- przygotowanie uroczystości religijnych na terenie szkoły, takich jak: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, opłatek, katecheza wigilijna itp.

g) korzystanie z pomocy ks. doradcy metodycznego i ks. konsultanta we wdrażaniu nowych metod katechetycznych i technik informatycznych.

4. Obowiązki w parafii:

a) uczestnictwo w miesięcznych spotkaniach katechetycznych oraz wspomaganie księdza proboszcza w ich organizowaniu i przeprowadzaniu;

b) opieka nad przygotowaniem:

- liturgii Mszy Świętej niedzielnej oraz świątecznej dla dzieci i młodzieży, i jej poprawnym przeżyciem,

- rekolekcjami adwentowymi i wielkopostnymi dla dzieci i młodzieży,

- nabożeństwami okresowymi i okolicznościowymi dla dzieci i młodzieży;

c) organizowaniu i prowadzeniu kół zainteresowań, stowarzyszeń i organizacji młodzieżowych.

d) Prowadzenie w parafii dynamicznego duszpasterstwa młodzieży.

5. Organizowanie na terenie parafii, a także udział i zaangażowanie w akcjach katechetyczno-duszpasterskich dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Wydział Katechetyczny.

 

IV.  WSKAZANIA DLA KATECHETÓW ZAKONNYCH I ŚWIECKICH

 

1. Zachęca się do nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez kontynuowanie studiów magisterskich lub studiów podyplomowych. Jedynie posiadanie wysokich kwalifikacji gwarantuje pozostanie na stanowisku katechety i pozwala osiągać kolejne stopnie awansu zawodowego. Prosimy o dostarczanie kserokopi dyplomów o odbytych studiach i uzyskaniu stopni awansu zawodowego do sekretariatu Wydziału Katechetycznego.

2. Wszystkie spotkania katechetyczne i różnego typu formy dokształcania oraz rekolekcje organizowane przez Wydział Wychowania są obowiązkowe!

3. Katecheci zakonni i świeccy na terenie szkoły uczestniczą w prawach i obowiązkach wszystkich nauczycieli oraz dostosowują się do zaleceń i wymogów dyrekcji szkoły.

4. Przez pierwsze trzy lata pracy katechetycznej katecheci zobowiązani są do pisania szczegółowych konspektów katechez. W tym celu należy prowadzić specjalny zeszyt. W następnych latach zaleca się kontynuowanie tej praktyki. Konspekty pozostają do wglądu przez wizytatora diecezjalnego podczas wizytacji katechetycznych.

5. Katecheci zakonni przedstawiani są księdzu proboszczowi przez swoich wyższych przełożonych i mogą być przez nich odwoływani po wcześniejszym powiadomieniu proboszcza parafii. O zmianie katechety zakonnego, tak jak o zmianie innych katechetów, powiadamia dyrektora szkoły i Wydział Wychowania Katolickiego proboszcz parafii w stosownym czasie.

6. Wszyscy katecheci są zobowiązani do ciągłego pogłębiania i poszerzania swojej wiedzy teologicznej oraz szukania nowych metod i sposobów interesującego przekazu treści i odpowiedniego zastosowania ich do życia uczniów. W tym celu katecheci powinni chętnie korzystać z propozycji kursów metodycznych organizowanych przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli. Wskazana jest  bliska współpraca z doradcami metodycznymi upowszechniającymi nowe osiągnięcia dydaktyki katechetycznej i metodyki.

7. W zasadzie każdy katecheta, we własnym zakresie, przygotowuje, zbiera, gromadzi i opracowuje pomoce katechetyczne. Jedynie w zakupie bardziej kosztownych, a koniecznych pomocy, wspomaga katechetę ksiądz proboszcz lub dyrekcja szkoły.

8. Katecheta przygotowuje dzieci do konkursu religijnego i młodzież do olimpiady wiedzy religijnej. W tym celu należy organizować koła biblijne i koła wiedzy religijnej dla uczniów wykazujących większe zainteresowanie tematyką religijną. Należy także proponować uczniom inne formy organizacyjne, takie jak koła misyjne, harcerstwo, stowarzyszenia dziecięce i młodzieżowe.

9. Katecheta zobowiązany jest zatroszczyć się o wystrój pracowni katechetycznej i gazetki o charakterze religijnym na terenie szkoły.

10. Do obowiązków pozaszkolnych wszystkich katechetów zakonnych i świeckich należy:

a) systematyczny udział w miesięcznych spotkaniach katechetycznych w parafii organizowanych przez księdza proboszcza;

b) uczestnictwo, wraz ze swoimi uczniami, w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej, oraz przygotowywanie jej liturgii we współpracy z księdzem proboszczem i innymi katechetami;

c) pomoc duszpasterzom w organizowaniu i przeprowadzaniu nabożeństw okolicznościowych;

d) czynny udział w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych.

11. O zamiarze rezygnacji z pracy katechetycznej należy powiadomić dyrektora szkoły i księdza proboszcza przynajmniej trzy miesiące wcześniej. W zasadzie, tak jak strona angażująca do pracy, tak i strona zaangażowana powinna powiadomić o woli rozwiązania umowy o pracę, przed 30 maja danego roku.

12. W kwestiach spornych prosimy o przestrzeganie następującej procedury:

a) najpierw rozstrzyga kwestię zainteresowany katecheta z dyrektorem szkoły;

b) gdy kwestia nie została rozwiązana, katecheta zwraca się do proboszcza parafii, na terenie której znajduje się szkoła, informując go o zaistniałej kwestii spornej. Ksiądz proboszcz podejmuje rozmowę z dyrektorem  szkoły;

c) jeżeli problem przedłuża się ksiądz proboszcz zgłasza go do Wydziału Wychowania Katolickiego;

d) jeżeli spór dotyczy katechety z księdzem proboszczem, zainteresowane strony podejmują próbę rozwiązania zaistniałego problemu we własnym zakresie. Jeśli nie następuje porozumienie, należy zwrócić się o pomoc do księdza dziekana, a następnie do Wikariusza Biskupiego.

 

V.  DROGA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA – KATECHETY

 

Na podstawie znowelizowanej Karty Nauczyciela droga awansu zawodowego przebiega następująco :

A. Rozpoczęcie stażu:

-  Nauczyciel stażysta (rozpoczynający po raz pierwszy pracę w szkole) z dniem nawiązania stosunku pracy automatycznie rozpoczyna 9 miesięczny staż (nie składa wniosku o rozpoczęcie stażu).

- Nauczyciel kontraktowy i mianowany rozpoczyna swój staż przed następnym stopniem awansu 1 września na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły. Staż w zasadzie trwa dwa lata i 9 miesięcy.

 

B. Wyznaczenie opiekuna stażu:

- Dyrektor szkoły wyznacza opiekuna stażu (dla ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego). Kandydat na nauczyciela dyplomowanego pracuje samodzielnie.

 

C. Opracowanie planu rozwoju zawodowego

- Nauczyciel stażysta i kontraktowy przy pomocy opiekuna stażu (a mianowany samodzielnie) opracowuje plan rozwoju zawodowego, w którym należy uwzględnić wszystkie obszary rozwoju.

 

D. Realizacja planu rozwoju zawodowego

- uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających z potrzeb szkoły;

 - pogłębianie wiedzy i umiejętności przez samokształcenie lub udział w kursach zawodowych,

            - poznawanie przepisów oświatowych,

- prowadzenie dokładnej dokumentacji wykonywanych zadań.

Na zakończenie należy sporządzić sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu.

 

E. Ocena dorobku zawodowego

- Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z oceną rady rodziców lub rady szkoły dokonuje na piśmie ocenę dorobku za okres stażu,

- Komisja egzaminacyjna  (dla ubiegającego się o mianowanie) lub kwalifikacyjna (dla ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego) rozpatrują zgromadzoną dokumentację i podejmują decyzję o egzaminie na mianowanie lub o procedurach na stopień nauczyciela dyplomowanego.

 

F. Wymagania przy ocenie nauczyciela kontraktowego przed mianowaniem

1. Wymagania formalne:

- poświadczenie kwalifikacji (kopia dyplomu),

- zaświadczenie dyrektora szkoły o zatrudnieniu (minimum 9 godzin)

- plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły,

- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju,

- ocena dorobku zawodowego za okres stażu,

- dokumenty potwierdzające umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy,

- udokumentowana znajomość środowiska lokalnego oraz problemów cywilizacyjnych,

- świadectwo uczestnictwa w realizacji zadań ogólnoszkolnych,

- dokumentacja potwierdzająca umiejętności wykorzystania technologii komputerowej lub informatycznej, 

- dokumentacja z znajomości z zakresu psychologii lub pedagogiki,

- znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty (np. udział w tworzeniu statutu szkoły).

           

2. Ocena dorobku i umiejętności nauczyciela

- doskonalenie warsztatu pracy

- umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych,

- uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły,

- umiejętność wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i informatycznej,

- wiedza z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki,

- znajomość przepisów oświatowych.

 

            Nauczyciel kontraktowy przed Komisją Egzaminacyjną najpierw dokonuje 10-15 minutowej autoprezentacji (z całokształtu pracy pedagogicznej, a nie tylko za okres stażu) i następnie odpowiada na zadawane przez komisję pytania.

 

            Komisja Kwalifikacyjna ocenia (zaocznie) dorobek i osiągnięcia nauczyciela mianowanego i nadaje mu stopień nauczyciela dyplomowanego, względnie odsyła materiał do uzupełnienia.

 

Arkusz danych osobowych kandydata na katechetę (siostry zakonne i katecheci świeccy) załączane do podania o misję, względnie, gdy zaszły w minionym roku jakieś zmiany (np. w nazwisku, miejscu zamieszkania, wykształceniu lub awansie zawodowym).

 

Nazwisko........................................................................................

 

(panieńskie) .....................................................................................

 

imię .................................... (zakonne) ...........................................

 

stan cywilny .......................................(ilość dzieci) ........................

 

(nazwa zgromadzenia zakonnego) ...................................................

 

 imię ojca ................................imię matki .........................................

 

nazw. rodowe matki .........................................................................

 

nr dowodu osobistego ................................dzień imienin..............

 

data urodzenia .........................miejsce urodzenia ...........................

 

rok zatrud.w katech................ wykształc. ogólne..........................

 

kwalifikac.katech................................... gdzie? ............................

 

stopień awansu zawodowego ........................................................

 

 

 

Adres zamieszkania

 

telefon .........................   ulica .......................................................

 

miejscowość ................................................... kod .......................

 

Praca

nazwa szkoły..................................................................................

 

klasy ......................................... ilość godzin ................................

 

tyt. parafii ......................................miejsce ...................................

Strona główna | Struktura | Terminarz 2006/2007 | Dokumenty | Zeszyty katechetyczne | Pomoce | Linki | foto

W razie problemów lub pytań użyj tego kontaktu w sieci web: ks. Piotr Skiba
Ostatnia aktualizacja: 31 sierpnia 2006.